Gigs

Private performance SOVOREG (HoGent)

Private performance Hogeschool Gent - Aalst

Private performance CC De Werf - Aalst (HoGent)

Café De Plesj - Liedekerke

SMI - VTH Aalst

Warande Feesten - Liedekerke

 

 

NEXT GIG: NOT ON TOUR